נשים למען אסירות פוליטיות (נלא"פ)


תגריד ג'השאן - עורכת –דין

11/8/09

בפקס.9193440 - 08
מבלי לפגוע בזכויות

לכבוד
גנ"מ יוסף מוגמיס
מפקד בית סוהר השרון

א.נ.

הנדון : העצורה פאטמה אלזוק ת.ז. מס' 901957274,ט/ 1249533


בשם מרשתי העצורה פאטמה אלזוק הנני לפנות אליך כדלקמן :

  1. כידוע מזה יותר מחודשיים קיימת החלטה כי העצורה הנ"ל לא תוכל להיפגש עם עורכי דין כאשר הבן התינוק שלה יוסף איתה .
  2. מצד שני האסירות באגף אינן מוכנות לקחת האחריות להחזיק בתינוק בזמן מפגש האם עם עורכי דין .
  3. כתוצאה מהגבלה זו שלא היתה קיימת קודם , נפגעת זכותה של העצורה להיפגש עם עורכי דין .
  4. הזכות של עצור /אסיר להיפגש עם עורך דין הינה זכות יסוד אשר זכתה למעמד חוקתי והיא מעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו .
  5. זאת ועוד זכותו של אסיר /עצור להיפגש עם עורכי דין משמשת ערובה לשמירה על זכויות חוקתיות נוספות השמורות לו כגון : הזכות לשלמות הגוף , הזכות לקבל טיפול רפואי ,הזכות לכבוד וליחס אנושי . ביקורי עורכי הדין משמשים ביקורת חיצונית על הנעשה בבית הסוהר ומניעת מפגשים עם עורכי דין תסכל הלכה למעשה את יכולת האסיר /עצור הנפגע לעתור לבית משפט ולבקש מיידית את הגנתו אם חס וחלילה קיימת פגיעה בזכויות אלה .
  6. דברים אלה תקפים שבעתיים בעת שמדובר בעצורה אשר תינוק נמצא איתה ,הרי התינוק הינו פגיע ביותר וחשוף לסיכונים רבים ,על כן קיימת חשיבות עליונה להקפדה יתרה על זכותה של אמו של התינוק להיפגש עם עורכי דין ולפנות באמצעותם לערכאות השיפוטיות במידת הצורך .
  7. עוד יודגש בהיות העצורה תושבת עזה אין המשפחה מורשת לבקר אותה ועל כן אין לעצורה כל קשר עם העולם החיצוני . יצויין למען ההגינות כי לאחרונה


העצורה זכתה להטבה של שיחת טלפון למשפחה . אבל ברור שזה לא מהווה פתרון הבעיה הנוכחית .

לאור האמור לעיל הנני פונה אליך על מנת לשקול מחדש את ההחלטה אשר ניתנה ולאפשר לעצורה הנ"ל לקיים מפגשי עורכי דין כאשר הבן שלה איתה .

אודה על קבלת תשובה חיובית תוך שלשה ימים אחרת אהיה נאלצת לפנות לערכאות השיפוטיות על מנת שהעצורה אלזוק תוכל לממש את זכותה למפגש עם עורכי דין .


בכבוד רב ,

תגריד ג'השאן - עו"ד

לוט : יפויי כוח